Klubben » Vedtægter

vedtægter


§ 1 Navn

§ 2 Formål

§ 3 Medlemskab

§ 4 Kontingent

§ 5 Udelukkelse

§ 6 Idrætsudøvelse

§ 7 Generalforsamling

§ 8 Ledelse

§ 9 Lovændringer

§ 10 Opløsning

 

§1 Navn

 • Bedsted KFUM er hjemmehørende i Thisted Kommune. (ændret i 2008) Foreningen er stiftet i 1952 og er tilsluttet KFUM’s Idrætsforbund i Danmark og som sådan forpligtet på Forbundets love og bestemmelser.

§2 Formål

 • Foreningen har til formål at skabe gode og sunde rammer omkring idrætslivet og videregive det kristne menneskesyn på Den danske Folkekirkes grund for sine medlemmer.

§3 Medlemskab

 1. Som medlemmer optages enhver, som vil respektere foreningens love.
 2. Indmeldelse sker ved henvendelse til foreningens bestyrelse.

§4 Kontingent

 1. Kontingent for aktive medlemmer fastsættes af bestyrelsen.
 2. Kontingent for passive medlemmer er frivilligt, dog betales mindst 10 kr. årlig
 3. Angående evt. kontingentfrihed overlades det til bestyrelsen at træffe afgørelse i de enkelte sager.

§5 Udelukkelse

 1. Efter beslutning af bestyrelsen kan et medlem udelukkes fra træning, konkurrence o.l., såfremt vedkommende er i kontingentrestance.
 2. Et medlem kan af bestyrelsen udelukkes, såfremt vedkommendes liv og opførsel direkte strider mod foreningens formål

§6 Idrætsudøvelse

 • Det bør tilstræbes, at idrætsudøvelse, træning, konkurrencer o.l., såvel af turneringsmæssig som privat karakter, ikke placeres på søn- og helligdage i højmesse tiden (kl. 10-12)

§7 Generalforsamling

 1. Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed.
 2. Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i februar måned.
 3. Adgang til generalforsamlingen har alle foreningens aktive og passive medlemmer, samt hvem bestyrelsen i særlige tilfælde måtte indbyde.
 4. Stemmeret har alle medlemmer, der er fyldt 13 år og ikke er i kontingentrestance. Desuden har forældre til ungdomsspillere under 18 år også én stemme på generalforsamlingen. (ændret 24/2/2011)
 5. Generalforsamlingen indvarsles via klubbens hjemmeside, samt klubbens øvrige elektroniske midler senest 1 uge før generalforsamlingen. (ændet 2018)
 6. Generalforsamlingen er beslutningsdygtig uanset det fremmødte antal (jvf.. dog §10) g Dagsordenen skal mindst indeholde følgende punkter:
  1. Valg af dirigent
  2. Valg af referent og stemmetællere
  3. Bestyrelsens beretning om arbejdet i det forløbne år til godkendelse.
  4. Forelæggelse af det reviderede årsregnskab til godkendelse.
  5. Beretning fra evt. udvalg.
  6. Behandling af evt. indkomne forslag.
  7. Valg af medlemmer og suppleanter til bestyrelsen.
  8. Valg af medlemmer til evt. udvalg.
  9. Valg af 2 revisorer.
  10. Eventuelt
 7. h Det reviderede årsregnskab skal foreligge skriftligt til alle fremmødte stemmeberettigede medlemmer.
 8. i Forslag til behandling under dags-ordenens pkt. [6] skal være bestyrelsen i hænde senest 3 dage før generalforsamlingen.
 9. j Afstemning skal, såfremt blot ét medlem forlanger det, foretages skriftligt.
 10. k Afstemninger og valg afgøres ved alm. flertal, jvf.. dog § 9 og § 10. I tilfælde af stemmelighed ved valg til bestyrelsen eller udvalg foretages omvalg mellem de pågældende. Opnås der heller ikke herved en afgørelse, foretages der lodtrækning.
 11. l Ekstraordinær generalforsamling kan afholdes, når bestyrelsen beslutter det, eller når mindst 1/4 medlemmer (stemmeberettigede) skriftligt fremsætter begæring herom til bestyrelsen med angivelse af forslag til dagsorden. Indvarsling sker som til ordinær generalforsamling.

§8 Ledelse

 1. Bestyrelsen består af 6 medlemmer. Medlemmerne vælges for en 2-årig periode, således at der vælges 3 i lige år og 3 i ulige år.
 2. Ved valg til bestyrelsen gælder, at de medlemmer, der opnår flest stemmer, er valgt, mens de 2, der får flest stemmer efter de valgte, er suppleanter for 1 år.
 3. Såfremt et medlem af bestyrelsen udtræder inden valgperiodens udløb, indtræder suppleanten, som derefter sidder det afgåede medlems periode ud.
 4. Bestyrelsen konstituerer sig med formand, næstformand, kasserer og sekretær. kassereren kan dog vælges udenfor bestyrelsen.
 5. Der skal føres protokol over udvalgsmøder, bestyrelsesmøder og generalforsamlinger.
 6. Foreningens regnskab følger kalenderåret.
 7. Der kan af generalforsamlingen eller bestyrelsen nedsættes udvalg til varetagelse af forskellige opgaver, f.eks. festudvalg, børneudvalg, ungdomsudvalg, udvalg for de enkelte idrætsgrene osv. Bestyrelsen kan lade sig repræsentere. i hvert udvalg med et medlem.
 8. Bestyrelsen skal drage omsorg for, at hele foreningens formålsparagraf tilgodeses, sådan at arbejdet udover det rent idrætslige også kommer til at omfatte ikke-idrætslige aktiviteter (møder, klubaftner o.l.), som kan fremme kammeratskabet og sammenholdet i foreningen, og hvor det kristne fællesskab også kommer til udtryk.
 9. Foreningen kan kun købe og sælge fast ejendom efter forudgående vedtagelse på en generalforsamling.
  1. Bestyrelsen forpligter klubben gennem underskrift af formanden i forening med kassereren eller et andet medlem af bestyrelsen, udpeget af bestyrelsen.

§9 Lovændringer

 1. Nærværende love kan kun ændres på en generalforsamling, og der kræves et flertal på mindst 2/3 af de afgivne stemmer.
 2. Forslag til lovændringer skal opføres som særligt punkt på dagsordnen og skal i forvejen bekendtgøres for medlemmerne.

§10 Opløsning

 1. Foreningen kan kun opløses, såfremt dette vedtages på en ordinær generalforsamling med mindst et flertal på mindst 4/5 af de afgivne stemmer, og disse udgør mindst ½ af samtlige stemmeberettigede medlemmer. Hvis de nævnte 2 krav ikke er opfyldt, men der på den ordinære generalforsamling er almindeligt flertal for opløsning, kan der indkaldes til ekstraordinær generalforsamling, hvor foreningen kan opløses ved almindeligt flertal uanset fremmødte.
 2. Forslag til opløsning af foreningen skal opføres som et særligt punkt på dagsordnen og skal i forvejen meddeles KFUM’s Idrætsforbund til orientering.
 3. I tilfælde af opløsning tilfalder foreningens evt. formue, materialer mv. KFUM & K i Bedsted.

 

Vedtaget på Bedsted KFUM’s generalforsamling Februar 1994.

Preben Dahlgaard Formand

Tilføjelser februar 1998, 1999, 2002, 2008, 2011 & 2018

Bedsted KFUM Idræt, 7755 Bedsted Thy - cvr. nr. 17 93 71 89